Deklaracja dostępności
menu

Deklaracja dostępności

2020-09-11 22:40:47 (ost. akt: 2022-10-23 18:06:00)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica dostępnej pod adresem internetowym: warsztaty.powiatszczycienski.pl

Data publikacji strony internetowej: 15 11 2016
Data ostatniej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki -także te prowadzące do serwisów zewnętrznych- w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 09 2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa warsztaty.powiatszczycienski.pl spełnia wymagania w 100 %.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Kukowski, adres poczty elektronicznej: zs1sekretariat@powiat.szczytno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 089 624 28 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Mickiewicza 10, 12-100 Szczytno
Do budynku szkoły prowadzi 5 wejść. Do wejścia głównego i bocznego od strony ulicy Konopnickiej prowadzą schody i stanowią barierę architektoniczną. Pięć wejść nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach może być dostępny parter prowadzący tylko do Sali gimnastycznej od strony boiska szkolnego. W budynku szkoły nie ma windy. Toalety znajdują się na parterze, pierwszej i drugiej kondygnacji szkoły i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego nawet po wcześniejszym zgłoszeniu takie potrzeby.

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica (Pawilon szkolny,) ul. Mickiewicza 7, 12-100 Szczytno

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście. Do wejścia głównego prowadzą schody i stanowią barierę architektoniczną. Szkoła nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety znajdują się na parterze i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego nawet po wcześniejszym zgłoszeniu takie potrzeby.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Śląska 14, 12-100 Szczytno

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejście. Do wejścia głównego oraz tylnego prowadzą schody i stanowią barierę architektoniczną. Szkoła nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma windy. Toalety znajdują się na parterze pierwszej kondygnacji szkoły i nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego nawet po wcześniejszym zgłoszeniu takie potrzeby.